HS SANSKRIT ITEMS
CODE
ITEM
Participants
801 Upanyasarachana
17
802 Katharachana
17
803 Kavitharachana
17
804 Samasyapooranam
17
805 Aksharaslokam
16
806 Prasnothari
17
807 Padyamchollal
17
808 Prabhashanam
17
809 Chambuprabhashanam
17
810 Padakam (Boys)
14
811 Padakam (Girls)
17
812 Ashtapathi (Boys)
15
813 Ashtapathi (Girls)
17
814 Ganalapanam (Boys)
17
815 Ganalapanam (Girls)
17
816 Koodiyattam
4
817 Nadakam
16
818 Vandematharam
17
819 Sangha Ganam
17