HS ARABIC ITEMS
CODE
ITEM
Participants
701 Upanyasam - Arabic
17
702 Katharachana
17
703 Caption Rachana
17
704 Tharjama ( Arabic)
17
705 Poster Nirmanam
18
706 Padyam Chollal (Boys)
17
707 Padyam Chollal(Girls)
17
708 Arabi Ganam (Boys)
17
709 Arabi Ganam (Girls)
17
710 Kathaprasangam
17
711 Mono Act
17
712 Prasangam (Arabic)
17
713 Quran Parayanam
17
714 Prasnothari
17
715 Musharah
17
716 Nikhandu Nirmanam
17
717 Sambhashanam
17
718 Sangha Ganam
17
719 Nadakam
17